Poslovnik Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Nijemci Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj 34. sjednici održanoj 16. ožujka 2013. godine donijelo je:


P O S L O V N I K
Općinskog vijeća Općine Nijemci


I UVODNE ODREDBE


Članak 1.


Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanja prava, obveze i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Nijemci.

II KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA


Članak 2.


Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

 

Članak 3.


Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Nijemci obavljati savjesno i odgovorno, i da će se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nijemci te ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Nijemci.
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje predsjedatelju odnosno predsjedniku Općinskog vijeća.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika prilaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.


Članak 4.


U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene liste.
Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti nadležni upravni odjel.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.


Članak 5.


Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Općinskog vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje, predsjednik Općinskog vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

III PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA


Članak 6.


Prava i dužnosti vijećnika propisani su Statutom Općine Nijemci.


Članak 7.


Pročelnik nadležnog upravnog odjela Općine Nijemci, ili osoba koju on odredi, dužan je vijećniku pružiti obavijest i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijest i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.


Članak 8.


Nadležni upravni odjel Općine Nijemci dužan je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on donosi, u obavljanju poslova i zadataka a koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti ili objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Članak 9.


Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti te Klub nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad ( prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

IV PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA


Članak 10.


Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.
Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz redova predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.


Članak 11.


Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja još jednom, a potom se moraju predložiti novi kandidati i ne može se više od dva puta glasovati za istog kandidata.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.
Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegova odsutnosti ili spriječenosti.


Članak 12.


Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Nijemci i ovim Poslovnikom.


Članak 13.


Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.


Članak 14.


Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nijemci.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Nijemci ima pravo i obvezu biti nazočan na sjednicama Općinskog vijeća.

V. RADNA TIJELA


Članak 15.


Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:
Mandatno povjerenstvo,
Odbor za izbor i imenovanja,
Odbor za Statut i Poslovnik,
Odbor za proračun i financije,
Djelokrug rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka te njihov sastav utvrđen je Statutom.
Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.
Članovi radnih tijela mogu biti i osobe koji nisu članovi Općinskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, između vijećnika, a o prijedlogu kandidata za predsjednike i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.


Članak 16.


Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.
Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.


Članak 17.


Odbor za izbor i imenovanja čine predsjednik i dva člana.
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.


Članak 18.


Odbor za Statut i Poslovnik čine predsjednik i četiri člana.

Članak 19.


Odbor za proračun i financije ima predsjednika i dva člana.


Članak 21.


U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, općinskog načelnika i Općinsko vijeće.
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA


Članak 22.


Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu slijedećeg sadržaja:
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika/zamjenika Nijemci obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nijemci te da će se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Nijemci».
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno općinskog načelnika i zamjenika, a općinski načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: «Prisežem» te pristupaju i potpisuju izjavu o prisezi.


Članak 23.


Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.


Članak 24.


Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnog tijela Općinskog vijeća, sudjeluje njihovom radu, te obavještava općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li se da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.


Članak 25.


O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije pet dana prije dana održavanja sjednice.


Članak 26.


Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog načelnika propisan je zakonom i Statutom Općine Nijemci.

VII. AKTI VIJEĆA I POSTUPAK ZA NJIHOVO DONOŠENJE


Članak 27.


Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenim zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, izvršavajući poslove iz svog djelokruga rada, odluke, planove, preporuke, zaključke, zaključni račun odnosno godišnji obračun, rješenja te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih općih akata Općinskog vijeća. Akte u pravilu potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, odnosno osoba koja je predsjedavala sjednicom Općinskog vijeća na kojoj ja akt usvojen.


Članak 28.


Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.


Članak 29.


Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom vjesniku VSŽ.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se nadležni upravni odjel općine Nijemci.


Članak 30.


Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg ustrojstva, načina rada i odnosa u Općinskom vijeću.
Odlukom se odlučuje o izboru odnosno imenovanju ili razrješenju, o imenovanju određenih radnih tijela, o davanju suglasnosti i drugo kada je utvrđeno Statutom i drugim općim i posebnim aktom Općinskog vijeća.
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za pučanstvo Općine Nijemci, pravne osobe i druge građane, utvrđuju se njihova prava i dužnosti odnosno druga pitanja od općeg interesa za Općinu kada je to zakonom ili Statutom propisano.


Članak 31.


Preporukom se izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa, načinima rješavanja pojedinih problema, ukazuje se na važnost pojedinih pitanja koji se odnose na primjenu općih ili posebnih propisa odnosno statuta ili drugih akata što ih je donijelo Općinsko vijeće.
Preporukom se nadalje izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave o pitanjima iz zajedničkog interesa te predlaganje načina i mjera koje bi trebalo poduzimati radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu s interesima Općinskog vijeća.


Članak 32.


Zaključcima Općinsko vijeća utvrđuje stajalište o određenim događajima i pojavama.
Općinsko vijeće može na temelju ocjene stanja u pojedinom području zaključcima zauzimati stajalište, izražavati mišljenje ili utvrđivati obveze radnih tijela i drugih tijela u pogledu pripremanja akata za izvršavanje zakona, Statuta i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće ili u pogledu obavljanja drugih poslova iz njihovog djelokruga rada.
Zaključcima radna tijela Općinskog vijeća izražavaju mišljenje, zauzimaju stajalište i podnose prijedloge o temama koje su razmatrale.


Članak 33.


Radna tijela donose zaključke i preporuke.


Članak 34.


Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, upravni odjel općine Nijemci, Mjesni odbori te građani i pravne osobe, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.


Članak 35.


Prijedlog za donošenje odluke podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika zatražiti će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.


Članak 36.


Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje i tekst prijedloga akta. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
Prijedlog akta upućuje se nadležnom radnom tijelu vijeća te načelniku ukoliko on nije predlagač.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnih tijela i Odbor za Statut i Poslovnik.


Članak 37.


Prije rasprave o prijedlogu Odluke na sjednici Općinskog vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u čijem djelovanju su pitanja koja se utvrđuju odlukom.
Kad razmotri prijedlog Odluke nadležno radno tijelo podnosi izvješće Općinskom vijeću sa stavovima,prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom njegova razmatranja.
Izvješće radnih tijela upućuje se predsjedniku Vijeća koji ga dostavlja predlagatelju Odluke, svim vijećnicima te načelniku ako on nije predlagač.


Članak 38.


Rasprava o prijedlogu Odluke u Vijeću obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima i donošenje Odluke.


Članak 39.


Predlagatelj Odluke, odnosno njegov predstavnik, može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje te obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj Odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoje mišljenje i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i primjedbama. Načelnik odnosno njegov predstavnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o Odluci i kad načelnik nije predlagatelj, a ista prava imaju i izvjestitelji radnih tijela.


Članak 40.


Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga Odluke podnosi se u pravilu u pisanom obliku, kao amandman, uz obrazloženje prije rasprave o predloženoj odluci.
Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predstavnici predlagatelja Odluke.
Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća a vijećnik može amandman podnijeti usmeno na prijedlog Odluke i na sjednici u tijeku rasprave.
Predlagatelj i načelnik, odnosno njegov predstavnik, mogu podnositi amandmane do zaključenja rasprave.


Članak 41.


O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i načelnik, neovisno da li je predlagatelj Odluke ili ne.
Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.


Članak 42.


O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članka prijedloga Odluke na koju se odnose.
Ako je amandman podnio predlagatelj Odluke ili ako se predlagatelj sa njim složio isti je sastavni dio Odluke te se o njemu ne glasuje.
Ako je na jedan članak prijedloga podneseno više amandmana najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju o ostalim amandmanima.


Članak 43.


Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se određuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojima su dostavljeni.


Članak 44.


Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže deset minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana petnaest minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.

VIII. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE


Članak 45.


Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.
Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, Odbor za proračun ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.
Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje privremene izbore sukladno posebnom zakonu.


Članak 46.


Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se većinom glasova svih vijećnika.

IX. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA


Članak 47.


Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Nijemci.


Članak 48.


Prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.


Članak 49.


Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od dana primitka.


Članak 50.


Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.


Članak 51.


Raspravu o izvješću općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključaka kojim se od općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.


Članak 52.


Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim se prihvaća prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika.

X. SAZIVANJE SJEDNICE, RED NA SJEDNICI I DONOŠENJE AKATA


Članak 53.


Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika odnosno općinskog načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati nadležno tijelo državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2, 4, i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2, 4, 5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.


Članak 54.


Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv na sjednicu sa materijalima koje se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 dana prije održavanje sjednice. Samo iz opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
U slučaju hitnosti sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i telefonom odnosno putem medija.
Poziv i materijal za sjednicu se može dostaviti i elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nijemci, kao i drugim osobama koje odredi predsjednik Vijeća.


Članak 55.


Kada se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti javnosti, materijal za takve rasprave ne mora se dostavljati u pisanom obliku. O održavanju sjednice bez nazočnosti javnosti odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethodnog stavka predsjednik Vijeća će zamoliti osobe, čija nazočnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a zatim će vijećnike obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti javnosti.


Članak 56.


Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanih poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice. Predsjednik vijeća stavlja na raspravu prijedlog dnevnog reda.
Predsjednik vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve predmete iz djelokruga vijeća što su mu u rokovima i na način predviđen Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagači.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopunu dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
Ako predsjednik vijeća nije u prijedlog dnevnog reda unio predmet što ga je bio predložio ovlašteni predlagač u roku i na način predviđen Poslovnikom, a predlagač ostane pri svom prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na sjednici bez rasprave, isto tako se pristupa s prijedlogom što ga ovlašteni predlagač podnese poslije sazivanja sjednice Vijeća.


Članak 57.


Dnevni red se usvaja većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Sjednici vijeća predsjedava predsjednik.
Predsjednika vijeća kada je spriječen ili odsutan zamjenjuje potpredsjednik kojeg odredi predsjednik.
Ako predsjednik nije odredio potpredsjednika sjednicom predsjedava potpredsjednik koji je prvi izabran.
Ukoliko niti potpredsjednici vijeća nisu nazočni sjednici vijeća sjednicom predsjedava član kojeg odredi vijeće.

Članak 58.


U radu i odlučivanju na sjednici vijeća imaju pravo sudjelovati svi vijećnici.


Članak 59.


Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.


Članak 60.


Red na sjednici osigurava predsjednik.
Za provedbu reda na sjednici predsjednik može izreći mjere; opomenu, oduzimanje riječi i isključivanje sa sjednice.
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici, odredit će se kratak prekid sjednice.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 5. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.


Članak 61.


Za pravovaljanost odlučivanja na sjednici vijeća, potrebno je da je nazočna većina vijećnika.
Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se brojanjem ili prozivanjem vijećnika. Nazočnost se mora utvrditi:
- na početku sjednice,
- kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije nazočan dovoljan broj vijećnika,
- kad to zatraži najmanje 1/3 vijećnika .
Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban broj nazočnih otvara sjednicu. Ako predsjednik na
početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti ili odgoditi i ako za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja nazočnih vijećnika.
O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju vijećnici koji nisu nazočni.


Članak 62.


Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka Vijeće može odlučivati da sjednicu prekine i zakaže za određeni dani sat o čemu se pismeno izvješćuju samo vijećnici koji nisu nazočni.
O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez rasprave.
Klub vijećnika može zatražiti prekid sjednice radi dogovora o pojedinoj točki dnevnog reda, te se o istom prijedlogu ne glasuje, već je predsjedatelj dužan Klubu omogućiti prekid sjednice.
Klub vijećnika može zatražiti prekid sjednice iz prethodnog stavka samo jednom za vrijeme održavanja sjednice.

Članak 63.


Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu na prethodnoj sjednici. Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene. Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama smatra se usvojenim.


Članak 64.


Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.
U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih pitanja.
Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač može dati dopunsko usmeno obrazloženje.


Članak 65.


Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku prije rasprave, u tijeku rasprave sve do njezinog zaključenja.
Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje deset minuta, a predsjednici klubova do petnaest minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili.
Predsjednik može dopustiti da i mimo reda govori predstavnik predlagača.


Članak 66.


Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili povredi utvrđenog dnevnog reda kao i vijećniku koji zatraži riječ da bi ispravio navod za koji se drži da je netočno izložen, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži.
Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute.


Članak 67.


O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenje, tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi predloženim rješenjima.
Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijavljenih govornika.


Članak 68.


Predlagač može svoj prijedlog povući dok o njemu još nije donesen zaključak. O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovo podnijeti na istoj sjednici.

Članak 69.


Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.
O prijedlogu Odluke ili drugog akta glasuje se poslije zaključenja rasprave.


Članak 70.


Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega će provesti predsjednik uz pomoć dvaju vijećnika koje izabere Vijeće.
Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i veličine.
Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasački listi, koji kad ispuni stavlja u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao za ili protiv prijedloga.
O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik.
Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.


Članak 71.


Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:
- Statut Općine,
- proračun i odluka i izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine Nijemci.
- Prostorni plan Općine Nijemci, te druge planove prostornog uređenje (detaljne planove i sl.).


Članak 72.


O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivosti stvari ili kada je sa rasprave o nekom pitanju isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.


Članak 73.


Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja sjednice, imena nazočnih i odsutnih vijećnika, imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s nazivom pitanja o kojima je raspravljalo i odlučivalo, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv Odluke i drugih akata donesenih na sjednici.
U zapisnik se unose izlaganja i rasprave kada to vijećnik izričito zahtjeva.
Cijeli tijek sjednice se može snimati ukoliko je isto tehničko izvodljivo a odluku o snimanju sjednice donosi predsjednik vijeća. Snimka se pohranjuje zajedno s usvojenim zapisnikom.
Usvojeni zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik vijeća odnosno predsjedatelj.

XII. AKTUALNI SAT


Članak 74.


Aktualni sat održava se, u pravilu, na svakoj sjednici Općinskog vijeća, prije prelaska na prvu točku utvrđenog dnevnog reda i traje u pravilu trideset minuta.
Redoslijed za postavljenje pitanja određuje se prema javljanju vijećnika.
Vijećnik može postaviti do tri pitanja koja moraju biti kratko i jasno formulirana i u pravilu takva da se na njih može odgovoriti odmah ili bez pripreme.
Postavljanje pitanja ne može trajati dulje od dvije minute a odgovor do četiri minute.
Ako vijećniku ne može biti odgovoreno usmeno na postavljeno pitanje će dobiti pisani odgovor u roku od petnaest dana od dana postavljanja pitanja.

XII. IZBORI I IMENOVANJA


Članak 75.


Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku propisani Statutom Općine i ovim Poslovnikom.


Članak 76.


Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg on ovlasti. Ako ovlaštenja nema zamjenjuje ga potpredsjednik koji je prvi izabran, a ako je i on spriječen zamjenjuje ga drugi potpredsjednik.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.


Članak 77.


Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga, uz potreban broj potpisa vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.


Članak 78.


Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 79.


Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik Općinskog vijeća koji je prvi izabran ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

XIV. JAVNOST RADA


Članak 80.


Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i drugo).
Ukoliko je broj osoba koji prati rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta., predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće ili njegovo radno tijelo može odlučiti da sjednicu ili pojedini dio sjednice održe bez nazočnosti javnosti.
Odluku o održavanju sjednice ili dijela sjednice bez nazočnosti javnosti Općinsko vijeće donosi na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, predsjednika radnog tijela, načelnika ili najmanje 1/3 vijećnika, bez rasprave.
Kada se sjednica održava bez nazočnosti javnosti, o radu sjednice ili dijela sjednice s kojeg je javnost bila isključena, javnost se obavješćuje putem službenog priopćenja za javnost.
Službeno priopćenje za javnost daje predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.
U radu Općinskog vijeća javnost se obavještava objava u službenom glasilu Općine Nijemci, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 81.


Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku VSŽ, osim članka 45. Stavak 4.koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća općine Nijemci od 23. lipnja 2009. godine i sve njegove izmjene i dopune.

Klasa: 012-03/13-10/2
Urbroj: 2188/06-01-13-1
Nijemci, 16. ožujka 2013. godine


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vladimir Majsinger