• Napisao

Poticajne mjere

Poticajne mjere za investiranje obuhvaćaju razinu JLS-a i državnu razinu.

Općina Nijemci je osigurala slijedeće poticajne mjere za investiranje na njenom području:

 • Kupovina zemljišta po poticajnim cijenama (ovisno o investiciji a sukladno Gospodarskom programu Općini nijemci za razdoblje 2016 - 2018)
 • plaćanjem komunalnog doprinosa po  cijeni od 1 kn/m3
 • oslobođenje plaćanja komunalne naknade u prvih pet  godina korištenja nekretnina u zoni i to računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
 • dana stavljanja postrojenja u uporabu)
 • oslobođenje od plaćanja poreza na tvrtku za prvih pet godina poslovanja
 • sufinanciranje priključka na niskonaponsku mrežu 

 

 

Sa državne razine dostupne su slijedeće poticajne mjere:

 

 MINIMALNO POTREBNO ULAGANJE ZA OSTVARIVANJE POTICAJA

 •  50.000 € i 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000 € i 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike

 

Prijava za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera podnosi se prije početka investicijskog projekta.

    Kategorizacija poduzetnika sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/11)       

Kategorija poduzetnika

Broj zaposlenih 

i

 Prihod

ili

Ukupna aktiva

Srednji

≤ 249

≤ € 50 mil.

≤ € 43 mil.

Mali

≤ 49

≤ € 10 mil.

≤ € 10 mil.

Mikro

≤ 9

≤ € 2 mil.

≤ € 2 mil.

 

Pored proizvodno-prerađivačkih aktivnosti, poticajne mjere odnose se i na sljedeće poslovne aktivnosti:

AKTIVNOSTI ZA KOJE SE ODOBRAVAJU POTICAJI      

Razvojno-inovacijske aktivnosti

Aktivnosti poslovne podrške

Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Unapređenje i modernizacija:

 • Proizvoda
 • Proizvodnih serija
 • Proizvodnih procesa
 • Proizvodnih tehnologija 

 

 • Centri za odnose s kupcima/korisnicima
 • Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti
 • Logistički i distribucijski centri
 • Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera 
 • Aktivnosti kreativnih usluga
 • Aktivnosti turističkih usluga
 • Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga
 • Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa

 

Tablica u nastavku objašnjava izračun maksimalnog iznosa poticajnih mjera iz Zakona o poticanju investicija, uključujući i potpore iz drugih izvora, koje poduzetnik može ostvariti.

Osnovica za izračun poticaja: 

Materijalna imovina (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva)

+

Nematerijalna imovina (patenti, licence, know-how – max. do iznosa 50% materijalne imovine)

ILI

Trošak plaća novootvorenih radnih mjesta (bruto II plaća u dvogodišnjem razdoblju)

NAPOMENA: Iznos potpore izračunava se u odnosu na materijalnu i nematerijalnu imovinu ili u odnosu na troškove plaća novootvorenih radnih mjesta pri čemu se u obzir uzima onaj iznos koji je veći.

Troškovi investicije koji ne ulaze u osnovicu za izračun:

 • zemljište
 • ranije izgrađene zgrade/građevine
 • ranije korištena oprema/strojevi

Iznos poticaja = osnovica za izračun poticaja x maksimalni intenzitet

 

VELIKA PODUZEĆA

SREDNJA PODUZEĆA

MIKRO I MALA PODUZEĆA

MAKSIMALNI INTENZITET

40%

50%

60%

 

Umanjena stopa poreza na dobit obračunava se prilikom prijave poreza na dobit. Bespovratna novčana sredstva za ulaganja u dugotrajnu imovinu odobravaju se po isteku prve godine ulaganja, a bespovratna novčana sredstva za otvaranje novih radnih mjesta po isteku prve godine od otvaranja novih radnih mjesta.

Nositelj poticajnih mjera može biti poduzetnik – fizička osoba (obrtnik) obveznik poreza na dobit ili trgovačko društvo.

Obveze nositelja poticajnih mjera - podnošenje godišnjeg izvješća o izvršenju investicijskog projekta nadležnom ministarstvu i  Ministarstvu financija – Poreznoj upravi. Godišnje izvješće podnosi se uz prijavu poreza na dobit u skladu s rokovima propisanim u Zakonu o porezu na dobit. 

 

POREZNI POTICAJI

Ovisno o visini investicije, veličini poduzetnika i broju novih radnih mjesta koja će se otvoriti kao rezultat ulaganja, poduzetnik može ostvariti umanjenje stope poreza na dobit s 20% na 10%, 5% ili 0%.

POREZNI POTICAJI

Visina investicije

Uvjet otvaranja novih radnih mjesta

Stopa poreza na dobit**

Maksimalno razdoblje korištenja poticaja

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i radnih mjesta***

≥ 50.000* €

≥ 3

10%

5 godina

3 godine

0,15-1 mil. €

≥ 5

10%

10 godina

5 godina za velike subjekte

3 godine za male i srednje subjekte

1-3 mil. €

≥ 10

5%

10 godina

5 godina za velike subjekte

3 godine za male i srednje subjekte

preko 3 mil. €

≥ 15

0%

10 godina

5 godina za velike subjekte

3 godine za male i srednje subjekte

 * Samo mikro poduzetnici mogu ostvariti poticaje već i za investicije od 50.000 eura

** Stopa poreza na dobit od 20% umanjena je za 50%, 75% odnosno 100%, ovisno o visini investicije

*** Razdoblje očuvanja investicije i radnih mjesta ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera

 

BESPOVRATNA NOVČANA POTPORA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA

Poduzetnik, nositelj poticajnih mjera, koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom može ostvariti bespovratnu novčanu potporu za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta čiji iznos ovisi o stopi nezaposlenosti u županiji u kojoj se investicija realizira.  

POTICAJI ZA OPRAVDANE TROŠKOVE NOVIH RADNIH MJESTA

Županijska stopa nezaposlenosti

Visina potpore (kao postotak dvogodišnje bruto II plaće)

preko 20%

30%, odnosno max do 9.000 € po novootvorenom radnom mjestu

 

Nositelju poticajnih mjera odobrit će se 100% iznosa potpore ukoliko se zapošljavanje odnosi na:

 • nezaposlenu osobu koja je bila minimalno tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili
 • osobu do 25 godina starosti, bez zanimanja, pomoćnih zanimanja ili strukovnih zanimanja, koja se prvi puta zapošljava, bez prijave u evidenciji nezaposlenih, ili
 • osobu do 29 godina starosti, stečene srednje, više ili visoke stručne spreme, koja se prvi put zapošljava, bez prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili
 • osobu do 29 godina starosti koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u roku od 90 dana od dana diplomiranja, stjecanja zvanja/zanimanja po završetku redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili osobu bez zanimanja po završetku osnovnoškolskog obrazovanja, ili
 • osobu kojoj je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka.

Ukoliko zapošljavanje ne ispunjava ove uvjete odobrit će se 40% iznosa potpore.

Za radno intenzivne investicijske projekte bespovratna novačna potpora iz gornje tablice uvećava se za određene postotke ovisno o broju otvorenih novih radnih mjesta. 

 POTICAJNE MJERE ZA RADNO INTENZIVNE INVESTICIJSKE PROJEKTE

Broj novih radnih mjesta

≥ 100

≥ 300

≥ 500

Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta (iz gornje tablice) za:

+ 25%

+50%

+ 100%

 

BESPOVRATNA NOVČANA POTPORA ZA USAVRŠAVANJE

 

Potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem može biti dodijeljena u obliku potpore za:

Posebno usavršavanje – namijenjeno je stjecanju teoretskog i praktičnog znanja, neprenosivo je ili je ograničeno prenosivo kod drugih poduzetnika ili djelatnosti.
Opće usavršavanje – namijenjeno je stjecanju općega znanja, prenosivo je kod drugih poduzetnika ili djelatnosti i znatno poboljšava mogućnost zapošljavanja radnika.

Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja jesu:
a. troškovi instruktora,
b. putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju,
c. troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja,
d. troškovi sudionika usavršavanja do visine svih opravdanih troškova iz točaka a. do c.

 

POTICAJI ZA OPRAVDANE TROŠKOVE USAVRŠAVANJA

Veličina poduzetnika

Visina potpore (kao postotak opravdanih troškova usavršavanja)

Posebno usavršavanje

Opće usavršavanje

Veliki

25%

60%

Srednji

35%

70%

Mikro i mali

45%

80%

Visina bespovratne novčane potpore za usavršavanje može iznositi maksimalno do 50%visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta.

 

DODATNA NOVČANA POTPORA ZA ODREĐENE POSLOVNE AKTIVNOSTI

 

Dodatne poticajne mjere u obliku povećanja potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta ili bespovratne novčane potpore za kupnju opreme/strojeva odobravaju se za određene poslovne aktivnosti navedene u tablici.

 

POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJNO-INOVACIJSKE AKTIVNOSTI, AKTIVNOSTI POSLOVNE PODRŠKE I AKTIVNOSTI USLUGA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI  

Vrsta investicijskog projekta

RAZVOJNO-INOVACIJSKE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI POSLOVNE PODRŠKE

AKTIVNOSTI USLUGA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI

Povećanje potpore za troškove novih radnih mjesta za:

+ 50%

+ 25%

+ 25%

Bespovratna potpora

(kao postotak opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva)

  do 20% za kupnju opreme/strojeva

(max. 0,5 mil. €)

 

 

  

BESPOVRATNA NOVČANA POTPORA ZA KAPITALNE TROŠKOVE

Bespovratna novačna potpora može se odobriti za kapitalne troškove investicijskog projekta čija je vrijednost najmanje 5 milijuna eura te uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom.

 

POTICAJNE MJERE ZA KAPITALNE TROŠKOVE INVESTICIJSKOG PROJEKTA

Visina investicije

Nova radna mjesta

Županijska stopa nezaposlenosti

Visina potpore

(kao postotak kapitalnih troškova)

≥  5 mil. €

≥ 50

iznad 20 %

 20 %, odnosno max do 1 mil. €

 

 

 

 

 

Kapitalni troškovi za koje se odobrava bespovratna potpora:

• troškovi izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta,

• troškovi kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme.

Udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi mora iznositi minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50% od kupljenih strojeva, odnosno proizvodne opreme mora biti oprema visoke tehnologije.

Prijava za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera podnosi se prije početka investicijskog projekta, odnosno prije početka građevinskih radova ili prve preuzete obveze u smislu narudžbe opreme na sljedeće adrese:

 • za mikro, male i srednje poduzetnike:
 • za velike poduzetnike:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Uprava za međunarodnu suradnju,

investicije i razvoj

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za gospodarsku diplomaciju, izvoz

i investicije

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

  

Više...
 • Napisao

Kontakti

OPĆINSKI NAČELNIK: Vjekoslav Belajević
tel.032 280 012
fax. 032 280 018
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Administrator: Marijana Majsinger
tel.032 280 012
fax. 032 280 018
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo

Pročelnik: Rozalija Jurković, mag. oec.
tel. 032 280 012,
fax. 032 280 018
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Knjigovođa: Vlatka Marijanović
tel. 032 280 012,
fax. 032 280 018
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Manager EU projekata: Marina Karačić
tel: 032 280 012
fax: 032 280 018
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

Pročelnik: Sandra Božanović, dipl. iur
tel. 032 280 012,
fax. 032 280 018
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za pravne poslove: Marina Subotić dipl.iur. 
Tel:032 280 012 
Fax:032 280 018 
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

Komunalni redar: Martin Grbanović
tel. 032 280 012,
fax. 032 280 018
mob. 099 28 00 124
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  


Spremačica: Katica Subotić
tel. 032 280 012,
fax. 032 280 018

 


 

Vlastiti pogon 
za održavanje i uređenje groblja

Upraviteljica: Božana Mikinac
tel: 032 280 012
fax: 032 280 018
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više...
 • Napisao

Turizam

Turisti iz Australije, Velike Britanije i Francuske posjetili Nijemce.


Prvi veći val turista, 150 gostiju iz Australije, Velike Britanije i Francuske, na putovanju kroz cijelu Europu posjetili su i Nijemce.

Gosti su doplovili u Vukovar cruiserom gdje su odmah nakon pristajanja u organizaciji Putničke agencije Danubiumtours - DMC Vukovar, krenuli autobusima u razgledavanje Vukovarsko-srijemske županije, te su u Nijemce stigli oko podne.

U parku ispred crkve Sv. Katarine u Nijemcima Turistička zajednica općine Nijemci za turiste je organizirala zabavni program : nastup KUD-a Spačva Donje novo selo, vožnju konjičkim zapregama Konjogojske udruge Vranac i nastup tamburaškog sastava iz Lipovca i Donjeg novog sela. Udruga žena općine Nijemci Sv.Katarina postavila je štand sa vlastitim tradicionalnim suvenirima. Gosti su nakon kratkog zadržavanja u parku raspoređeni u grupe, te odvedeni kod svojih domaćina na degustaciju domaćih proizvoda i prikaz načina življenja na selu.

U poslijepodnevnim satima nastavili su upoznavanje sa VSŽ u Iloku.

Većina turističkih cruisera duga je 130 i široka 11 metara, a kapacitet je do 150 putnika. Dunavom godišnje kroz Hrvatsku prođe 500 takvih brodova, a u Vukovaru pristane preko 170 cruisera.

   


Projekt ERSPA - prezentacija

Naziv projekta: E.R.S.P.A. (Eco River in Spačva and Po Area)

Nositelj projekta: Općina Nijemci

Partneri:
Hrvatski partneri:
Vukovarko-srijemska županija
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije
Turistička zajednica Općine Nijemci
Talijanski partneri:
Municipality of Codigoro, Ferrara Province, Italy
Municipality of Massa Fiscaglia, Ferrara Province, Italy
Municipality of Migliaro, Ferrara Province, Italy
Municipality of Migliarino, Ferrara Province, Italy
Municipality of Formignana, Ferrara Province, Italy
Municipality of Tresigallo, Ferrara Province, Italy

Vrijednost projekta: 200.000 €

Izvori financiranja:

 1. Croatia 2006 PHARE Adriatic Cross-border Program 150.000 €
 2. Općina Nijemci 50.000 €


Trajanje projekta: 1.8.2008. do 30.11.2009.

Osnovni cilj projekta: promoviranje, unaprjeđenje i zaštitu prirodnih resursa karakterističnih za područje uz rijeke Spačvu i Bosut, kroz transfer znanja iz Italije, stečenog u regiji uz rijeku Po.

Specifični ciljevi:

 • Razvoj turističkih proizvoda vezanih za riječni turizam
 • Priprema riječnih itinerera
 • Diversifikacija turističke ponude na teritoriju Hrvatske
 • Sistematizacije turizma i informacija namijenjenih turistima
 • Povećanje mogućnosti za eksploataciju prirodnih bogatstava, uz očuvanje okoliša
 • Stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje, novih kompetencija i novih gospodarskih aktivnosti
 • Razvoj turizma kroz edukacije, treninge i transfer znanja


Glavne aktivnosti projekta:
I TERITORIJALNA ANALIZA (siječanj-veljača 2009.)

 • Prikupljanje i sistematiziranje podataka o postojećoj turističkoj ponudi
 • Prikupljanje i sistematiziranje podataka o potencijalnoj (budućoj) turističkoj ponudi
 • Analizom su obuhvaćena slijedeća područja: gastronomska ponuda, prirodna bogatstva, kulturna baština, riječni turizam i ostala specifična ponuda (udruge i sl.)

II DIZAJNIRANJE I PRIPREMA RIJEČNIH ITINERERA I RUTA

 • Transfer znanja iz Italije, vezanih za turizam u području uz rijeku Po (stručnjaci iz Razvojne agencije DELTA 2000, će izraditi studiju isplativosti turizma u Općini Nijemci i cijeloj TINTL regiji, preporučiti nekoliko itinerera, dati prijedlog strategije razvoja turizma, a također su obišli i cijelu teritoriju i zajedno sa lokalnim stručnjacima i djelatnicima u turizmu napravili SWOT analizu turizma)
 • Studijsko putovanje u Italiju u pokrajine Ferrara i Ravena ( travanj 2009.)
 • Nabava riječnog broda (travanj 2009.)
 • Postavljanje promatračnice za ptice
 • Nabava 15 bicikala
 • Postavljanje turističkih oznaka


III SPECIFIČNI TRENINZI

 1. Edukacija za turističke vodiče i turoperatore (20 sudionika, veljača i ožujak 2009.)
 • Riječni management
 • Kulturna bogatstva
 • Prirodna bogatstva
 • Gastronomija 

 

 1. Brodograditeljski tečaj ( 12 sudionika, siječanj 2009.)
 • Plovnost, stabilitet, opterećenja i konstrukcije broda (Osnove brodogradnje)
 • Plovidba i unutarnji plovni putovi
 • Brodograđevni materijali
 • Suvremene tehnologije brodograđevnih materijala, Deltex kompoziti i uporaba istih u brodogradnji


Edukacija za pružatelje usluga u turizmu (35 sudionika, veljača 2009.)
Računovodstvo za poduzetnike
Sufinanciranje poduzetničkih ideja: ( metodologija izrade projekata),
Potpore Ministarstva turizma
Ruralni turizam u Srijemu
Primjer dobre prakse, Baranjska kuća Karanac

IV INFORMIRANJE O PROJEKTU

 • Mjesečno, četveromjesečno, godišnje i finalno izvještavanje
 • Web stranica
 • Press konferencije, priopćenja za medije, javne prezentacije
 • Promotivne brošure
 • Sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima


V KOORDINACIJA

 • Sastanak sa partnerima iz Italije početkom projekta, u Nijemcima
 • Sastanak sa partnerima sredinom projekta, u Italiji
 • Finalni sastanak sa partnerima, u Nijemcima
Više...
 • Napisao

Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo

Pročelnik: Marijana Lončar, dipl. oec.
tel. 032 280 012,
fax. 032 280 018
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Knjigovođa: Vlatka Marijanović
tel. 032 280 012,
fax. 032 280 018
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed